Privacyverklaring algemeen
TP Santé verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw
gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons
bureau en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet
invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
TP Santé verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij
uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekening (IBAN)
Waarom we uw gegevens nodig hebben
TP Santé verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame(folder)
– contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– TP Santé verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
TP Santé zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 2 jaar.
Delen met anderen
TP Santé verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. [naam
organisatie] blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

TP Santé gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet
of smartphone. TP Santé gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen
onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden (tracking
cookies leveren ons een logboek van de sites die u bezoekt) zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al
geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tpsante.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het
verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer
(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. TP Santé zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
TP Santé neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en
organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@tpsante.nl.
Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit
Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de
bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de
verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw
persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 24-05-2018.